Autisme kind

Kind autisme en leren

ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie die het beste al vanaf jonge leeftijd toegepast kan worden. Bij een behandeling van autisme bij een kind volgens ABA past men de leerprincipes uit de experimentele gedragsanalyse toe in de praktijk. ABA wordt vaak in verband gebracht met behandelingen rond autisme, het heeft dan ook op dat gebied grote successen geboekt.
Maar ABA kan ook grote, positieve veranderingen teweegbrengen bij. Kinderen met ADHD, ADD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen.

ABA wordt ook wel Early Intensive Behavior Therapy genoemd

Er zijn meerdere vormen van begeleiding die onderdeel kunnen zijn van een ABA-programma, zoals Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET).
Ook die vormen van training volgen de gedragsprincipes van ABA en worden afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind en de vorm van het autisme bij het kind.

PRT is geconcentreerd rond motivatie en gedrag, DTT is bedoeld als begeleiding autisme voor het aanleren van de vaardigheden die een kind gewoonlijk op school leert. Ook het leren werken op een plaats, aan een tafel of bureau hoort daarbij.

Verbal Behavior, ofwel verbaal gedrag richt zich op het verbeteren van het taalgebruik, woordenschat en het juiste gebruik van woorden.

NET is de vervolgopleiding in een natuurlijke leeromgeving. Daarbij wordt het dagelijkse leven gebruikt om leermomenten te scheppen. De bedoeling daarvan is dat kinderen met autisme de aangeleerde vaardigheden behouden en die uitbreiden met nieuwe vaardigheden.

Vertel uw verhaal

ABA kent verschillende stadia

Het is een toegepaste vorm van therapie: de behandelingen richten zich op vaardigheden die belangrijk zijn in de maatschappij.

Het hoofdstuk gedragstherapie vormt een belangrijk onderdeel. Gedragsmatige (Behavioral) behandelingen probeert het meetbaar gedrag te verbeteren.

Door analyse wordt wetenschappelijk en objectief aangetoond dat de gevolgde werkwijzen de gedragsverandering hebben veroorzaakt.

Technologisch (Technological): behandelingen zijn zo helder omschreven dat iedere goed opgeleide therapeut ze kan uitvoeren.

Conceptuele systemen (conceptual systems): de behandelingen komen voort uit een specifieke en identificeerbare theoretische wetenschappelijke basis.

Effectieve (effective) behandelingen zijn gericht op doelstellingen die belangrijk zijn voor de sociale vaardigheden van het kind met autisme.

De veralgemenisering (generality) moet de gedragsveranderingen bij autisme meer algemeen maken, zodat ze ook gebruikt gaan worden bij nieuwe situaties of in een nieuwe omgeving. Ook na het beëindigen van de officiële behandeling zouden de gedragsveranderingen moeten blijven bestaan.

Toegepaste gedragsanalyse en kenmerken van autisme bij kinderen

Toegepaste Gedragsanalyse, ABA of Applied Behavior Analysis is een vorm van therapie die zich richt op het verbeteren van specifiek gedrag, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de specifieke kenmerken van autisme bij kinderen.

ABA is effectief voor kinderen met autisme, maar ook voor volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen in verschillende omgevingen, waaronder in scholen, op werkplekken, in speciale opvanghuizen of gewoon thuis. Het is ook aangetoond dat een samenhangende ABA het gedrag en de vaardigheden aanzienlijk kan verbeteren. Daarmee kan ook de behoefte aan speciale diensten en hulpverlening aanzienlijk verminderen.

Het gebruik van Toegepaste Gedragsanalyse, autisme kind

ABA wordt vaak toegepast als een therapeutische interventie voor kinderen met autisme. Volgens het Centrum voor Autisme helpt ABA de autistische cliënt om sociale interacties te verbeteren, nieuwe vaardigheden aan te leren en positief gedrag te behouden. ABA helpt ook de overdracht van vaardigheden en gedrag van de ene situatie naar de andere, leren omgaan met situaties waarin negatief gedrag ontstaat en dat negatieve gedrag te controleren.

Voor autisme bij meisjes is ABA het meest succesvol wanneer het meer dan 20 uur per week intensief wordt toegepast en bij kinderen tot vier jaar. ABA kan ook helpen bij het omgaan met de verliezen die met de leeftijd gepaard gaan, zoals het geheugen, de kracht en de relaties. ABA is ontwikkeld voor autisme bij kinderen van twee tot zes jaar. Maar voor jong en oud kan ABA mensen helpen om te gaan met de uitdagingen van het dagelijkse leven en de dagelijkse problemen. De therapie kan positieve resultaten opleveren bij kinderen, maar ook bij volwassenen met fysieke en geestelijke gezondheidsproblemen en kinderen met autisme.

Autisme bij kinderen is in de meeste gevallen zo goed als onzichtbaar. Ouders kunnen mogelijk verschillen opmerken tussen twee kinderen in hetzelfde gezin, of tussen hun kind en dat van anderen, de omgeving merkt dat bijna nooit op. Pas bij een woedeaamval in het winkelcentrum of op een andere openbare plek zal men zich gaan afvragen of er iets mis is.

De ouders of andere gezinsleden kunnen bijvoorbeeld wel merken dat het kind erg veel huilt, of juist niet veel huilt en erg stil is.

Er zijn acht duidelijke signalen waaraan een ouder of gezinslid zou kunnen merken dat er iets mis is.

1. Een baby begint meestal te brabbelen en geluiden na te doen na ongeveer een half jaar.
2. Een kind van twaalf maanden kijkt om zich heen en merkt anderen op.
3. Het lacht naar anderen
4. Een kind hoort met twaalf maanden zijn of haar eigen naam en kan daarop reageren.
5. Alweer na ongeveer een jaar zal een kind gebaren gaan maken. Het zal wijzen naar andere mensen of dingen bijvoorbeeld.
6. Een kind van ongeveer achttien maanden zal beginnen met een functioneel taalgebruik. Het heeft woordjes geleerd.
7. Na twee jaar zal een kind zinnen gaan maken. In eerst instantie van maar twee woorden, wat later worden dat er drie en meer.
8. Een kind van twee jaar en ouder zal aangeleerde gewoontes en handelingen niet meer verliezen of afleren.

Mocht u als ouder merken dat het kind niet voldoet aan enkele van deze kenmerken kan er sprake zijn van autisme bij kinderen. ABA-therapie kan het leerproces van uw kind met autisme verbeteren

Wat zijn de doelstellingen van ABA-therapie

Als eerste zal de therapeut, samen met ouders of verzorgers, bepalen welk gedrag dringend moet veranderen.

Daarna kunnen gerichte doelen opgesteld worden, die meetbaar worden omdat de resultaten zichtbaar zijn.

Daarbij moet vastgesteld worden op welke manier de veranderingen en verbeteringen gemeten kunnen worden. Dat kan bij ieder kind verschillend zijn.

De volgende stap is een evaluatie van de bestaande toestand en situatie.Dan begint het leerproces, nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Een belangrijke vaardigheid is het leren hoe negatief gedrag vermeden kan worden.
De vooruitgang moet regelmatig gemeten worden en beslissingen over verdere veranderingen kunnen naar aanleiding daarvan genomen worden.
Hoe lang de therapie met ABA gaat duren is afhankelijk van het probleem van de client en de gemeten vooruitgang.

Uw kind met autisme en hoe de ABA-therapie werkt

ABA gaat uit van enkele wetenschappelijk bewezen stellingen over het leren en het gedrag van kinderen. Therapeuten die ABA gebruiken hebben geleerd hoe menselijk
gedrag wordt aangeleerd en hoe het aangeleerde kan veranderen en verbeteren. Door het gedrag van het kind te beoordelen en behandelplannen te ontwikkelen kan de client communicatie- en gedragsvaardigheden aanleren die hij nodig heeft voor verbeteringen in zijn eigen leven en voor een succesvol beroepsmatig bestaan. De ouders en leraren van een client kunnen ook oudertrainingen krijgen van de ABA-therapeuten over de omgang met autisme bij jongens en autisme bij meisjes. Een correcte behandeling wordt voortdurend beoordeeld en waar nodig aangepast aan de persoonlijke situatie van de client.

Cognitieve gedragstherapie (CGT), die ook al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw bestaat, wordt het meest aanbevolen voor mindervalide kinderen. Het helpt bij problemen die vaak voorkomen bij autisme, zoals overmatig angstig of bang zijn.

Studies tonen aan dat het effectief kan zijn in het verminderen van uitdagend gedrag, zoals het obsederen voor een bepaalde zaak, object of onderwerp of frequente ineenstortingen. Met CGT kan een kind ook leren zijn of haar emoties beter te reguleren en impulsbeheersing te ontwikkelen.

Andere gedragsmodellen voor het kind met autisme richten zich meer op het ontwikkelen van vaardigheden die een kind al bezit en het werken aan zijn tekortkomingen op subtielere manieren. Ontwikkelings- en individuele verschillen relatie (DIR) therapie – ook wel floortime genoemd – helpt een kind bijvoorbeeld om zich te concentreren op al bestaande sterke punten, interesses en communicatieve vaardigheden, en bouwt vervolgens vaardigheden op met dat uitgangspunt. Met andere woorden, het betrekt een gemotiveerd kind bij het leiden van de weg, omdat de therapeut natuurlijk voorkomende momenten opvangt om te gebruiken als leermomenten. Relatie ontwikkelingsinterventie (RDI) is een op het gezin gerichte benadering die relaties op moet bouwen door het delen van emotionele en sociale nieuwe ervaringen. Behandeling en educatie van
Autistische en Gerelateerde Communicatie Gehandicapte Kinderen (TEACCH) is een klassikaal programma dat bedoeld is om academische instructie en sociale ontwikkeling te individualiseren en aan te passen aan de sterke punten van een bepaald kind.

De basisstellingen Wat is psychotherapie?

Autisme bij kinderen.
Verschillende soorten sociale vaardigheden helpen kinderen om pragmatische taal te gebruiken en om meer echte problemen met leeftijdgenoten aan te pakken. Maar toch, observationele studies tonen aan dat ze vrij effectief zijn, ondersteunt minder direct onderzoek hun succes tot nu toe.
Autisme kenmerken bij kinderen. Omdat kinderen met autisme meestal gemakkelijker met volwassenen omgaan, spelen sociale vaardigheden in groepen een belangrijke rol in het naar voren brengen van specifieke problemen met andere kinderen in de buurt.

In dit soort groepen kan een therapeut specifieke situaties opzetten die nabootsen wat vaak in het echte leven gebeurt en welk gedrag geschikt is. Ze mengen dat vaak met tekst en foto’s als een manier om sociale vaardigheden aan te tonen. Sociale scripts geven kinderen met autisme de specifieke taal om met moeilijke, alledaagse situaties om te gaan. Sociale vaardigheden van groepen zijn vaak een essentiële interventie, maar toch, zoals bij veel van het beheer van autisme, het algemeen maken van vaardigheden van de groep naar het echte leven geduld en herhaling kan vereisen gedurende een vrij lange periode.

Langetermijnplanning voor meisjes en jongens met autisme vereist geduld en toewijding. Meestal is gedragstherapie niet de enig mogelijke ingreep, en wordt het gecombineerd met logopedie, bezigheidstherapie, gezins- en academische ondersteuning. Toch blijft gedragstherapie, hoe tijdrovend en arbeidsintensief ook, voor de meeste kinderen met autisme de basis voor het opbouwen van vaardigheden. Voor elk kind met autisme.

Huisvesting

De huisvesting van volwassenen met autisme is een grote zorg voor gezinnen met autistische leden. Er zijn hierbij twee zaken aan de orde. Ten eerste is er de kwestie van de voogdij of zelfbeschikking. Moet de vrouw met autisme, of de man vrij kunnen kiezen of moeten ze onderworpen worden aan toezicht en omgewenste beslissingen. De tweede kwestie betreft de huisvestingsmogelijkheden. Autisten zouden in staat moeten zijn om in gemeenschappen te leven. We willen tenslotte allemaal bij een stam, club of groep horen.

Er gaan ook stemmen op tegen het gezamenlijk huisvesten van mensen in het autisme-spectrum. Een van de argumenten tegen groepshuisvesting is dat het een weg terug naar de BLO scholen voor achterlijken zou kunnen zijn die in het verleden bestonden. Die plaatsen waren niet allemaal verschrikkelijk, en er zijn ook leerlingen vandaan gekomen met een stevige basis. Scholing en huisvesting zijn niet twee los van elkaar bestaande problemen voor volwassenen met autisme, Het zijn problemen die samengaan, en juist daarom zijn het ingewikkelde, levenslange problemen.

De meeste volwassenen met autisme hebben het vermogen keuzes te maken. Dat vermogen kan beperkt zijn, op bepaalde vlakken, toch kan het op ander gebieden weer hoog ontwikkeld zijn. Dus ook de keuze waar een vrouw of man met autisme wil wonen, en waar hij of zij naar school wil gaan, moet, voor zover mogelijk, overgelaten worden aan de persoon zelf. Een bepaalde mate van toezicht kan daarbij nodig zijn. De keuze mag namelijk niet gebaseerd worden op het gratis kopje koffie dat aangeboden wordt. Of de voogdij daarbij de aangewezen manier is dat toezicht te regelen valt te betwijfelen. Mogelijk is hier een sterke rol weggelegd voor familieleden, ouders of broers of zussen.

Autisme begeleiding en communicatie

Het belang van communicatie hangt niet af van de houding van een persoon vergeleken met autisme. Autisme is een verschil, een verschil dat moet worden gezien en waar opvang voor nodig is. Weer anderen zien autisme als een gehaat ding waarvan ze genezen willen worden. De twee ‘partijen’ hebben heel verschillende perspectieven op autisme, maar ze kunnen wel communiceren met de wereld.

Sommige pleitbezorgers argumenteren dat elke man of vrouw met autisme de mogelijkheid moet hebben hun gedachten te uiten, maar dat kunnen ze niet altijd. Natuurlijk kunnen we dan de ouders de schuld geven, maar het onvermogen om zich te uiten zit in het hoofd van de kinderen met autisme zit.

ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie die het beste al vanaf jonge leeftijd toegepast kan worden. Bij een behandeling van autisme bij een kind volgens ABA past men de leerprincipes uit de experimentele gedragsanalyse toe in de praktijk. ABA wordt vaak in verband gebracht met behandelingen rond autisme, het heeft dan ook op dat gebied grote successen geboekt.
Maar ABA kan ook grote, positieve veranderingen teweegbrengen bij. Kinderen met ADHD, ADD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen.