Autisme volwassenen

Autisme kenmerken volwassenen

De meeste autistische volwassenen kunnen complexe gedachten uitdrukken, zelfs als ze in het dagelijkse leven hulp en begeleiding nodig hebben. De meesten, dat betekend, niet alle autisten en mensen in het spectrum. Het is goed om competentie te veronderstellen, maar er zijn eenvoudig ook mensen met autisme die dat gewoon niet kunnen.

Deze personen met autisme hebben wel voogden en intensieve begeleiding nodig, en voor de meesten zullen de beste voogden leden van hun familie zijn. Ouders aanvallen voor het uitoefenen van teveel invloed op het leven van hun kinderen wordt veroorzaakt door een gebrek aan goede informatie.

Toch is er wel begrip, ook voor die kritiek. Een kind met autisme is opstandig en storend en heeft bovendien een beperkt vermogen om te communiceren. Dan moeten mensen namens hen beslissingen nemen. En die beslissingen zijn niet altijd goed of correct. Er zijn voogden die gehandicapten misbruiken en zelfs doden, ook ongewild en uit een wens om te helpen. Toch kan er ook opzet in het spel zijn.
Hoe verontrustend het ook lijkt, de statistieken laten ook zien dat een gehandicapte meer kans heeft om misbruikt te worden door een familielid dan door een begeleider van buiten het familieverband.

Dat alles betekent niet dat ouders altijd slecht zijn. Ouders houden van hun kinderen en willen het beste voor hen bereiken. Wanneer ouders de voogd willen zijn van hun eigen kinderen moet die mogelijkheid geschapen worden, ook voor ouders met autisme.

Autistische vrouwen en ook mannen kunnen rekenen op hun eigen vaardigheden, maar dat betekend niet dat iedere autist dezelfde vaardigheden heeft. Dat je eigen ouders je de communicatie wel bij konden mrengen wil niet zeggen dat andere ouders niet goed zijn.

De vooruitgang in de communicatie zal altijd beperkt zijn door de beschikbare technologie, onze eigen vaardigheden en de kennis van een man of vrouw met autisme.

Er is geen geeikte manier om te bepalen welke vrouwen en mannen met autisme begeleidt moeten worden en welke ouders dat zelf kunnen. Alleen als we de personen goed kennen kunnen we mogelijk oordelen over de vaardigheden van ouders of kinderen met autisme.

Vertel uw verhaal

De basis van autisme voor volwassenen


Autism spectrum disorder?
Zoek een expert in autisme. Wat is het nut daarvan? We veronderstellen dat bekwaamheid groot is, en dat de persoon met die kennis een nobel doel nastreeft. Mensen met een autism spectrum disorder zullen niet allemaal hun eigen leven kunnen leiden. Die mensen zullen altijd beschermers nodig hebben voor bepaalde zaken, ook als we denken dat iedereen een zelfbeschikkingsrecht heeft.

We moeten ouders niet aanvallen voor situaties die we niet kennen en die we vaak ook niet kunnen begrijpen. Ook met de kennis en de bronnen waar we nu over kunnen beschikken is het niet mogelijk een dergelijk oordeel te vellen.

Tegelijkertijd zouden ouders kunnen overwegen dat de zelfpleiters die hen bekritiseren vaak zelf het slachtoffer zijn of zijn geweest van slechte behandeling. Hun meningen komen daaruit voort en zijn niet slecht bedoeld. Beide partijen hebben meningen die gebaseerd zijn op het scheppen van de beste mogelijkheden voor volwassenen met autisme” en dat zijn rechtvaardige gevoelens. Conflicten die ontstaan over de hoofden van autisten, dat kan nooit de bedoeling zijn.

Het perspectief is belangrijk. Een autist zal over veel onderwerpen een andere mening hebben dan een niet autistische hulpverlener, ouder of anders. De derde positie is er een met twee mogelijke meningenn. Er zijn ouders van autistische kinderen, die zelf ook autistisch zijn.

Over huisvesting voor autisme bij volwassenen


Iedereen heeft in principe natuurlijk het recht om te leven in omstandigheden van hun keuze. Sommige mensen willen bij hun familie wonen. Anderen willen alleen wonen, in een eigen omgeving. Weer anderen, ook mensen met autisme komen het beste tot hun recht in een gemeenschap van autisten.

Voorkomen moet worden dat de staat de mogelijkheid krijgt mensen op te sluiten, omdat ze autistisch zijn. Dat was het doel van veel door de staat gerunde scholen voor speciaal onderwijs. Daarvan bestaan er niet meer zoveel, of ze zijn niet meer in handen van de staat. Samenwonen en samen studeren kan alleen succesvol zijn wanneer het op vrijwillige basis gebeurt.

Goede situaties zouden een eenvoudig iets moeten zijn om op te zetten. De regeringen willen vaak niet meewerken aan dergelijke projecten. Ze hebben gereageerd op de verontwaardiging over de afschuwelijke staatsscholen en willen iets dergelijks niet ondersteunen. Groepen autisten met ervaringen op die instellingen steunen hun positie, ook al lijkt die tegen hun eigen belangen in te druisen. Huisvesting voor mensen met vormen van autisme is zeker een ingewikkeld iets.

De kosten of beschikbaarheid van individuele huisvesting is het grootste struikelblok.
Dat probleem is al groot voor mensen zonder autisme. Wonen in een groepsomgeving heeft veel voordelen, maar het gevaar van situaties als in de staatsinstellingen weerhoudt velen er van daaraan deel te nemen. Autistische gemeenschappen vinden daardoor vaak geen steun bij de autisten zelf.Mensen hebben het recht om samen te leven in kerken, kloosters en andere religeuze gemeenschappen; waarom zouden we het recht om als mensen met autisme samen te leven in twijfel trekken? We zien mensen met een handicap het liefst als kwetbaar en hulpbehoevend, of erger nog, als ziek.

We kunnen waarschijnlijk geen eenvoudige lijn trekken. Een kleine groep mensen kan al onderdrukkend zijn terwijl in een andere gemeenschap vijftig mensen goed samen functioneren. Net als bij de evaluatie van ouders, kunnen we een gemeenschap niet beoordelen door een paar regels op het internet te lezen.

We zouden allemaal wetgeving moeten willen die personen met autisme beschermt en tegelijkertijd hun onafhankelijkheid en keuzevrijheid zo goed mogelijk garandeert. Er is helaas geen oplossing die voor iedereen aanvaardbaar genoemd kan worden.

Wat te zoeken in een Toegepaste Gedragsanalist


Het autism spectrum is geen ziekte zoals de klassieke ziekten, griep of zelfs malaria. Er bestaat dan ook geen magische geneesmethode, want is er wel iets wat genezen moet worden?
Maar gedragsverbeterings-therapie kunnen de verschijnselen rond autisme in bepaalde gevallen sterk verbeteren. Gedragsproblematiek en logopedie vormen de basis van het behandelplan, omdat het kind met autisme in de eerste plaats problemen zal hebben op sociaal gebied en met communicatie. Maar met alle plannen en behandelingen is het niet mogelijk een algemeen geldende therapie te vinden die voor alle autistische kinderen werkt.

Vanuit een onderzoeksperspectief blijft de meest beproefde aanpak voor kinderen met autisme een goede gedragstherapie. Het lijkt er soms op dat deze gedragstherapie alleen bedoeld is voor kinderen met aanvallen van drift en voor uitslovers, is de werkelijkheid toch anders.

Het is ook het belangrijkste instrument dat we hebben om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Net als een atleet die blijft werken om zijn sportieve prestaties te verbeteren, zelfs als het goed gaat, heeft de gedragstherapeut een rol vergelijkbaar met die van de coach van die atleet.
Hij probeert voortdurend het gedrag van zijn client, uw kind, te verbeteren en toe te voegen aan de vaardigheden.

Voor de familie is het niet te overzien, welke keuzes moet je maken in het belang van je kind, je broer of je zus.
Het bijzondere onderwijs is in Nederland bijna niet meer aanwezig en wordt ook niet meer zo intensief ingezet als dat vroeger het geval was. Kinderen worden vaak al op jonge leeftijd overgeplaatst naar het speciale onderwijs, om dan zonder verder onderzoek, na een of twee jaar weer in het gebruikelijke onderwijs te verdwijnen.

Integratie in het gebruikelijke onderwijs is het natuurlijke doel van iedere therapie, maar bij een autistisch kind kan de grote verandering veel invloed hebben. De intensieve ondersteuning en begeleiding is een deel van het leven geworden, geaccepteerd in het autistische wereldje van de client. En die wordt dan weer voor de leeuwen geworpen, de ondersteuning verdwijnt van een dag op de andere.
Er is minder tijd voor een grondige en goede begeleiding van kinderen met autisme die nog niet toe zijn aan meer zelfstandigheid. Ook de recente besparingen op de gezondheidszorg in het algemeen zijn hier debet aan.

Het behouden van een intensief begeleidingsprogramma als ABA voor kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met autisme kan letterlijk levens redden. De jong volwassene zal de maatschappij in gaan met meer vaardigheden en met beter aangepaste vaardigheden. Dat verzekerd een makkelijker overgang naar een meer inclusief sociaal leven.

Autisme kenmerken volwassenenAutisme kenmerken volwassenen geeft ons een unieke reeks uitdagingen in hun dagelijks leven. De verschillende effecten van de aandoening kunnen hun perceptie van de wereld en de mensen om hen heen veranderen op een manier die anderen niet altijd begrijpen. Dit kan leiden tot verwarring en frustratie aan beide kanten. Inzicht in hoe autisme iemands leven beïnvloedt, kan iedereen helpen zijn of haar interactie en communicatie te verbeteren.

Er zijn geen twee volwassen autisten die precies dezelfde kenmerken vertonen, toch zijn er enkele algemene punten die hier interessant kunnen zijn. Hieronder staan die vijf punten die gelden voor volwassenen met autisme.

1. Voorkeur voor alternatieve vormen van communicatie

Personen met autisme zien de verbale en non verbale vormen van communicatie die we in het dagelijkse leven gebruiken heel anders dan mensen zonder autisme. Gelaatsuitdrukkingen, eufemismen en sommige gebaren zullen volwassenen met autisme niet altijd begrijpen.

Natuurlijk is het volgende afhankelijk van de ernst van de aandoening, maar onbegrip kan leiden tot grote misverstanden, die de autist dan ook weer niet begrijpt. Daarom zullen volwassen autisten al gauw op zoek gaan naar andere manieren om te communiceren. De moderne maatschappij voorziet hen met een uitgebreid gebruik van het geschreven woord, door het internet en IT in het algemeen. Anderen kiezen ervoor om gebarentaal in te zetten, omdat het heel eenvoudig en ongecompliceerd is. Een autist heeft tijd nodig, ook tijd van de ander om hem of haar te begrijpen en de communicatie duidelijk te houden.

2. Een volwassene met autisme zal altijd vaste routes volgen

Volwassenen met autisme hebben een voorkeur voor een strakke structuur. Daarom zullen ze niet zo snel afwijken van vaste routes en een vaste reeks manieren om de dingen te doen die gedaan moeten worden.

Als die vaste routine verdwijnt of onderbroken wordt kan dat grote verwarring tot gevolg hebben, meer verwarring dan bij een volwassene zonder autisme. Structuur en routine betekend comfort, ook voor de volwassenen met autisme. Iemand die omgaat, samenwerkt of samenwoont met een autist kan veel aan vertrouwen winnen door ze te helpen bij het in stand houden van hun routines.

3. Gebrek aan sociale interactie

Helaas denken de meeste volwassenen met autisme veel in een zwart wit patroon. De meeste gevoelens en emoties van anderen vallen in een soort grijs gebied dat een autist niet zal begrijpen. Een groot deel van het sociale leven is voor hen dan ook niet duidelijk. Sociale interactie is daarmee sterk verbonden en een volwassene met autisme kan dan ook dingen doen die anderen als onbeleefd opvatten, of zelf als onnadenkend en grof ervaren. Een privésfeer is er als het ware niet voor een volwassene met autisme. Het is dan ook zo goed als onmogelijk een autist te troosten met een omarming, of een gesprek te voeren over persoonlijke gevoelens.

4. Een gebrek aan sociale voorstellingsvermogen

Autismekan leiden tot een gebrek aan sociaal voorstellingsvermogen dat het moeilijk maakt voor volwassen mensen met autisme om het gedrag en de bedoelingen van de mensen om hen heen te begrijpen. Ze vinden het ook moeilijk om zich iets voor te stellen dat niet binnen de grenzen van hun vaste schema’s valt. Helaas wordt dit symptoom van autisme vaak gezien als een gebrek aan creativiteit. Het zou verkeerd zijn om dit aan te nemen, juist omdat kinderen en volwassenen met autisme eigenlijk bijzonder creatief zijn.

5. intensieve verbinding met specifieke objecten


Volwassenen met autisme hebben de neiging om gehechtheid te ontwikkelen met bepaalde voorwerpen in hun leven. Het kan daarbij gaan om speelgoed of dekens uit hun kindertijd, maar ook om schijnbaar willekeurige dingen die ze later in hun leven tegen zijn gekomen. Wat de aantrekkingskracht ook is, die kan vrij sterk zijn en moet worden gerespecteerd. Deze fascinatie voor objecten kan leiden tot een interesse in het verzamelen van items en het categoriseren daarvan op een manier die alleen voor hen duidelijk is.

Autisme heeft een grote invloed op het leven van volwassenen met de aandoening en van degenen die om hen heen leven. Door inzicht te krijgen in de symptomen die de aandoening met zich meebrengt en de bijbehorende uitdagingen, kan iedereen betere manieren vinden om met volwassenen met autisme om te gaan.

Een andere uitdaging is om uit te zoeken welk type sociale vaardigheidstraining autisme volwassenen het beste bij de persoon past. In feite is er geen enkele manier om precies te weten wat voor elk individu zal werken, behalve het maken van een logisch plan, flexibel zijn in het observeren van de voortgang en het maken van aanpassingen wanneer dat nodig is. Onderzoek zegt nog niet precies hoeveel of welk type interventie het beste past bij de voortzetting van gedragstherapie.

Het goede van sociale vaardigheidstraining autisme volwassenen is dat het zowel effectief als veilig is. Het niet zo goede is dat het zowel arbeidsintensief als kostbaar kan zijn. En omdat gedragstherapie in verschillende stijlen wordt toegepast, kan het kiezen van een bepaald type een gok worden. Maar om mensen met autisme tot goede en tevreden mensen om te vormen is een intensieve samenwerking nodig tussen de kinderen en volwassenen met autisme en alle mensen om hen heen, ook therapeuten.

Autisme bij vrouwen herkennenAsperger en Autisme Spectrum: Vrouwen en meisjes

Gemeenschappelijke ervaringen
Vrouwen met Asperger en hoogfunctionerende vrouwen met autisme hebben minder kans om gediagnosticeerd te worden en hebben om enkele redenen meer kans op een verkeerde diagnose. Bovendien zijn veel professionals getraind om typische Asperger-autisme spectrum expressie gemakkelijker te herkennen bij mannen dan bij vrouwen.
Ondanks dat veel professionals hard werken om deze realiteit te veranderen, is er nog een lange weg te gaan in termen van algemeen begrip of erkenning van de unieke gaven en uitdagingen van vrouwen met autisme en Asperger. De kenmerken van een vrouw met Asperger zijn niet anders dan die van een man met autisme of Asperger, kunnen meisjes en vrouwen verschillende uiterlijke reacties op het profiel laten zien. Elk meisje en elke vrouw met autisme is uniek, toch delen velen bepaalde ervaringen.

Als jong meisje weet ze misschien dat ze anders is en merkt ze dat haar interesses afwijken van die van haar leeftijdsgenoten. Ze kan er de voorkeur aan geven om slechts één of twee vrienden te hebben, of om alleen te spelen, met een waardering voor en een focus op specifieke interesses.

Ze kan een afkeer hebben van wat populair is, wat vrouwelijk is, of wat modieus is. Gevoelig voor texturen, kan ze de voorkeur geven aan het dragen van comfortabele, praktische kleding. Ze kan naïef of onvolwassen lijken, omdat ze niet synchroon loopt met de trends of de sociale normen.

Een meisje met asperger kan heel hard werken om haar sociale verwarring en angst te “camoufleren” door strategische imitatie, door te ontsnappen in de natuur of in de fantasie, of door in de periferie van de sociale activiteit te blijven.
Ze kan verschillende kanten van haar persoonlijkheid laten zien in verschillende omgevingen. Een meisje met het syndroom van Asperger kan lijden aan sociale verwarring in stilte en isolatie in de klas of op de speelplaats, maar ze kan thuis een ander karakter hebben, het ‘masker’ verdwijnt dan. Thuis is ze misschien meer geneigd om haar opgekropte emoties los te laten of zelfs in te storten.

Ze zou uitgeput kunnen zijn door het voortdurend ontcijferen van sociale regels of van het imiteren van de regels om haar heen om haar verschillen te verbergen.
Het kan ook zijn dat ze angstig is in omgevingen waar ze wordt gevraagd om te presteren in sociale situaties. Dit kan leiden tot zelf mutilatie, escapisme of een focus op routines en rituelen. Veel van de aspecten die opgaan voor meisjes met autisme gelden evengoed voor meisjes met Asperger.

Specifieke interesse bij vrouwen met autisme

Vaak hebben vrouwen met Asperger en hoog functioneel autisme, net als de mannen, intense speciale interesses; deze speciale interesses kunnen echter verschillende sets van thema’s volgen. Historisch gezien zijn vrouwen minder vaak dan mannen geïnteresseerd in transport, computers of astronomie, en zijn ze vaker gepassioneerd door literatuur, kunst, dieren, milieuactivisme en andere onderwerpen op het relationele plan. Dat gezegd hebbende, als het gaat om speciale interesses, geldt alles voor beide geslachten. Er zijn geen grenzen aan de verscheidenheid en diepgang van interesses of expertise voor zowel vrouwen als mannen met Asperger of hoog functionerend autisme. Bij meisjes met Asperger evolueren deze interesses met de tijd.

Gestigmatiseerd | autisme bij vrouwen


Terwijl veel mensen lang en hard hebben gevochten om te zorgen voor algemeen aanvaarde gelijkheid tussen de seksen, worden meisjes en jongens in onze moderne cultuur nog steeds op verschillende manieren gesocialiseerd. Op veel plaatsen wordt nog steeds van vrouwen verwacht dat ze meer waarde hechten aan relaties dan aan harde vaardigheden.
Als gevolg daarvan kunnen Asperger-vrouwen en vrouwen met autisme zich gestigmatiseerd voelen. Dat gevoel uit zich op een andere manier dan bij mannen. Vrouwen zijn eerder geneigd om te genieten van hechte, empathische steunende vriendschappen, om te genieten van de interactie met anderen omwille van zichzelf en om vriendschappen belangrijk te vinden.

De kloof tussen maatschappelijke verwachtingen en persoonlijke interesses kan groter zijn bij vrouwen met autisme of Asperger dan bij mannen met autisme of Asperger-profielen, omdat maatschappelijke verwachtingen voor een sterke sociale identiteit traditioneel hoger kunnen zijn voor vrouwen. Ook kunnen vrouwen meer moeite hebben om vriendschappen te sluiten, omdat vrouwelijke relaties vaak gebaseerd zijn op genuanceerde emotionele en sociale uitwisselingen, terwijl mannelijke vriendschappen van oudsher meer op activiteiten gebaseerd zijn.

Een van de kenmerken van autisme bij vrouwen, pestgedrag

Net als mannen hebben vrouwen in het autisme-spectrum waarschijnlijk een geschiedenis van pesterijen meegemaakt. Maar hoe het pesten zich manifesteert, is heel verschillend. Het pesten kan de neiging hebben om verschillende kenmerken van het geslacht aan te nemen. Hoe subtiel of openlijk ook, uitsluiting en pesten kunnen diepgaand traumatiserend zijn. En ook kunnen ze het zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid van het slachtoffer beïnvloeden.

Andere gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen voor vrouwen met autisme.
Vrouwen met Asperger of autisme kunnen stemmingsstoornissen ervaren en vaak zich gevoelens van frustratie en mislukkingeigen maken. Vanaf de adolescentie hebben ze hoge percentages depressie en angst, 34 en 36 procent. Een paar studies hebben ook een dwingende overlapping gevonden tussen autisme en eetstoornissen zoals anorexia, hoewel de studies te klein zijn om in te schatten hoeveel vrouwen beide problemen hebben.

Vrouwen met autisme en asperger’s syndroom ontwikkelen vaak “copingmechanismen” die de intrinsieke moeilijkheden die ze ervaren kunnen verdoezelen. Ze kunnen hun leeftijdsgenoten nabootsen, vanaf de zijlijn toekijken, hun verstand gebruiken om uit te zoeken wat de beste manieren zijn om onopgemerkt te blijven, en zij zullen passende benaderingen van sociale situaties bestuderen, oefenen en daarover leren. Klinkt gemakkelijk genoeg, maar in feite vergen deze strategieën veel inspanning en kunnen ze leiden tot uitputting, ontwenning, angst, selective zelf mutilatie en depressie.

Terwijl het samengaan van verschillende geestelijke gezondeheidsproblemen in beeld kan komen, worden sommige vrouwen verkeerd gediagnosticeerd met persoonlijkheidsstoornissen: Borderline Personality Disorder, Avoidant Personality Disorder of een Schizoid Personality Disorder, bijvoorbeeld. Het is belangrijk om te erkennen dat deze diagnoses soms de sterke punten en de strijd van vrouwen met een Asperger-profiel kunnen vertroebelen.

Veiligheidsproblemen bij vrouwen met autisme

Vrouwen met Asperger kunnen het risico lopen slachtoffer te worden vanwege de sociale naïviteit die met autisme gepaard gaat. In een studie naar kinderen met een ontwikkelingsstoornis werd vastgesteld dat het percentage seksueel misbruik 1,7 keer hoger ligt dan in de algemene bevolking. Vrouwen met Asperger zouden moeten samenwerken met familie, vrienden, therapeuten en coaches om duidelijke regels te ontwikkelen voor de veiligheid. Om dit onderwerp verder uit te diepen, is meer studie nodig, ook door ouders en hulpverleners.

Seksualiteit

Vrouwen met Asperger kunnen hun seksualiteit op verschillende manieren waarnemen. Door de vele taboes rond het bespreken van autisme en seksualiteit onder vrouwen hebben vrouwen met Asperger zelden een forum voor een nadrukkelijk gesprek over dit onderwerp. Zintuiglijke gevoeligheden kunnen bijzonder uitdagend zijn voor vrouwen met Asperger. Vrouwen met een Autisme Spectrum-diagnose krijgen vaak medicijnen met bijwerkingen die leiden tot verminderde seksuele opwinding. Dit kan ertoe leiden dat meer Asperger-vrouwen zichzelf als aseksueel ervaren.

Moederschap en autisme


Ondanks hun uitdagingen zijn veel vrouwen met Asperger zeer succesvol in het opvoeden. Een vrouw binen Autisme Spectrum gaf aan dat ze meer levendige herinneringen heeft aan haar kindertijd dan haar leeftijdsgenoten en daardoor beter in staat is om met haar kind om te gaan. Dat gezegd hebbende, vrouwen met Asperger zouden kunnen worstelen met de vele uitvoerende taken die van een ouder worden verlangd. Bovendien kunnen vrouwen met Asperger’s syndroom vooral uitgedaagd worden als hun kinderen adolescenten worden, als de sociale interacties de primaire brandpunten van hun leven worden. Ouders met autisme kunnen het gevoel hebben dat ze worstelen met de relatie met de ouders van andere kinderen en met het opzetten van sociale interacties voor hun kinderen. Ze kunnen ook het gevoel hebben dat het opvoeden met een handicap buitengewoon gestigmatiseerd is. Ouders met Asperger kunnen steun nodig hebben van familie, vrienden en professionals voor hulp bij deze uitdagingen.